Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7054 d0db 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viazapominanie zapominanie
7694 9799 420
Reposted fromwiecznosci wiecznosci
7716 3c4a 420
Reposted fromwiecznosci wiecznosci
7901 b7f0 420
Reposted fromwiecznosci wiecznosci
4882 0933 420
Switzerland 
Reposted fromlifeless lifeless viapotrzask potrzask
Najważniejsze to znaleźć kogoś, kto Cię pokocha taką jaką naprawdę jesteś. Na wozie i pod wozem. Cudną i szpetną. Zadbaną i w łachmanach. Z kimś takim warto zostać na całe życie.
— Juno
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaMerrry98 Merrry98
Nikt mi tego nigdy nie powiedział. Że to jest ważne, co ja czuję. Że mogę czuć. Nikt mnie nigdy o to nie pytał.
— Małgorzata Halber
Reposted fromwiecznosci wiecznosci
7861 3255 420
Reposted fromwiecznosci wiecznosci
Na tym polegał problem z przyzwyczajaniem się do ludzi – odchodzili i trzeba było za nimi tęsknić.
— Aryn Kyle
Reposted fromwiecznosci wiecznosci
8799 0460 420
Reposted fromwiecznosci wiecznosci
9299 fd98 420
Reposted fromwiecznosci wiecznosci
5047 e0c6 420
Reposted fromwiecznosci wiecznosci
5116 4f14 420
Reposted fromwiecznosci wiecznosci
0499 1460 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawiecznosci wiecznosci
5063 a54b 420
Reposted fromuhuhu uhuhu viawiecznosci wiecznosci
Reposted fromesste esste viawiecznosci wiecznosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl